مدیریت کیفیت

زمانی که صحبت از سیستم مدیریت کیفیت می شود، منظور این است که یک سیستم یا سازمان را با مدنظر قرار دادن کیفیت (کیفیتی که در تعریف استاندارد ایزو آمده است) برنامه ریزی، ساماندهی، هدایت و کنترل کرد.
سازمانی که تصمیم می گیرد استاندارد ایزو را پیاده سازی کند، باید کیفیت را در سراسر سازمانش اجرا و پیاده سازی نماید. این کیفیت باید منجر به تولید محصولی شود که الزامات و خواسته ها، بخصوص خواسته های مشتری را برآورده سازد.
از افتخارات شرکت سپاهان فولاد آتشگاه برخورداری از گواهینامه های ISO 14001:2004 و ISO 9001:2008 است. کلیه مراحل تولید در این شرکت طبق دستور العمل های سیستم کنترل کیفیت انجام می شود.